Regulamin promocji „Maseczki”

REGULAMIN Promocji „MASECZKI” zwany „Regulaminem”, z dnia 24 sierpnia 2022 roku, o następującej treści:

§ 1.
 1. Organizatorem promocji pn. „MASECZKI” („Promocja”) jest spółka pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł („Organizator”), będącej właścicielem sklepu internetowego https://beauty-elixir.com/
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem https://beauty-elixir.com/
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 24.08.2022 r. od godz. 16:00 i trwa do wyczerpania gratisów. Promocja dotyczy produktów dostępnych w sklepie https://beauty-elixir.com/. Promocja obowiązuje wyłącznie w Polsce.
 4. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu produktów marki Beauty Elixir ze strony https://beauty-elixir.com/ dostępnych na stronie w regularnej cenie detalicznej brutto.
 5. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w sklepie internetowym https://beauty-elixir.com/ w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 6. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 7. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 8. Promocja kierowana jest do klientów sklepu https://beauty-elixir.com/ będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 9. Promocja polega na przyznaniu gratisu w formie 3 maseczek By Kamila Wybrańczyk do pierwszych 300 zamówień złożonych w sklepie https://beauty-elixir.com/. Kolejność zamówień liczona będzie na podstawie daty i godziny wpłynięcia zamówienia do systemu CMS sklepu https://beauty-elixir.com/.
 10. W Promocji mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”), będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w sklepie internetowym https://beauty-elixir.com/ zakupu co najmniej jednego produktu.
 11. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
§ 2.
 1. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej https://beauty-elixir.com/. Regulamin zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym, na ich życzenie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną ogłoszone w na stronie internetowej https://beauty-elixir.com/.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji bez podania przyczyny.
 4. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty udziału w Promocji we własnym zakresie.
 5. Dokonanie zakupu na stronie https://beauty-elixir.com/ w czasie trwania Promocji oznacza akceptację Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajduje się na stronie internetowej Organizatora, w zakładce pod adresem: https://www.fanutrition.pl/pl/rodo/.
 8. Czas trwania Promocji jest z góry określony w Regulaminie, może jednak ulec zmianie, w tym z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
§ 3.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@fitnessauthority.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
Poznaj Elixir

Zresetuj Hasło

Proszę wpisać prawidłowy adres email.
Proszę wpisać swoje Imię i Nazwisko.
Proszę wpisać prawidłowy adres email.
Hasło musi mieć min. 6 znaków.
Hasło musi mieć min. 6 znaków.