Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEAUTY ELIXIR zwany „Regulaminem” z dnia 09 września 2021 roku.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Sklep internetowy BEAUTY ELIXIR, zamieszczony pod adresem www.beauty-elixir.com („Sklep Internetowy”) jest prowadzony przez spółkę pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do RP KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł („Sprzedawca”).
 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów) umożliwiającą zapoznanie się z Produktami, ich cenami i dostępnością, przystąpienie do negocjacji w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, zawarcie Umowy Sprzedaży, a także zamieszczenie treści na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy.
 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest konieczne w celu korzystania z serwisu www.beauty-elixir.com, a w tym w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, złożenia Zamówienia lub w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W treści Regulaminu określono ogólne warunki i zasady sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz warunki i zasady świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin został udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej, w formie umożliwiającej przeglądanie, pobranie, a także utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 7. Treści przedstawione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 2. DEFINICJE.

W braku odmiennych postanowień przyjmuje się, że sformułowania z Regulamin mają następujące znaczenie:

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą (przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Klauzule – oświadczenia co do okoliczności prawnych i faktycznych dotyczących Użytkownika, które są niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, składane na odpowiedniej podstronie Sklepu Internetowego poprzez zaznaczenie wyboru w miejscu do tego wskazanym;
 4. Konto – indywidualny panel użytkownika, uruchamiany przez Sprzedawcę po dokonaniu rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta;
 5. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem podmiotów trzecich, poprzez pocztę elektroniczną, która umożliwia korzystającym z niej podmiotom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści o Produktach oraz nowościach w Sklepie Internetowym;
 6. Produkt – suplementy diety zaprezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w formie zaproszenia do zawarcia Umowy Sprzedaży, które mogą być przedmiotem sprzedaży;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, na zasadach z Regulaminu, na mocy której Sprzedawca przenosi na Użytkownika własność Produktów i zobowiązuje się wydać mu Produkty w umówiony sposób, w zamian za cenę sprzedaży powiększoną o ewentualne koszty dodatkowe określone Regulaminem;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne lub która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na podstawie złożonego Zamówienia;
 10. Zamówienie – wiążące oświadczenie woli Użytkownika, prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym umożliwia Użytkownikom:
  1. przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
  2. korzystanie z usług założenia i prowadzenia Konta, usług koszyka i innych zasobów Sklepu Internetowego;
  3. składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  4. korzystanie z Newslettera.
 2. Podmioty korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną, określonych w ust. 1. powyżej są zobowiązane do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w języku polskim, z chwilą przystąpienia do wykorzystywania ww. usług przez Użytkownika oraz zaakceptowania warunków Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta:
  1. dla usługi przeglądania treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym – na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z usługi;
  2. dla usługi założenia i prowadzenia Konta, a także dla korzystania usługi koszyka i innych zasobów Sklepu Internetowego – na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą przejścia do funkcjonalności składania Zamówienia, usunięcia Produktów z koszyka lub z chwilą zakończenia korzystania z usługi;
  3. dla usług składania Zamówień oraz zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego – na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, zakończenia czynności związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży lub z chwilą zakończenia korzystania z usługi;
  4. dla usługi Newslettera – na czas nieoznaczony (do odwołania zgody lub zaprzestania usługi).
 4. Użytkownik dokonuje rejestracji w celu utworzenia Konta. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego. Rejestracji dokonuje się poprzez wprowadzenie wymaganych danych do formularza oraz zatwierdzenie rejestracji poprzez naciśnięcie hiperłącza aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta w każdym czasie – usunięcie następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania na adres contact@beauty-elixir.com.
 5. Sprzedawca może ograniczyć prawo Użytkownika do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia Regulaminu, a w szczególności gdy:
  1. Użytkownik podał dane wprowadzające w błąd lub naruszył prawa i dobra osobiste osób trzecich;
  2. Użytkownik kilkukrotnie składał Zamówienia lub zawierał Umowy Sprzedaży, od których następnie odstępował.
 6. Użytkownik ma prawo do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych usługach. Reklamację zgłasza się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres contact@beauty-elixir.com wraz ze wskazaniem krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych osoby składającej reklamację.
 7. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. podania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
  2. niezwłocznego aktualizowania podanych danych, a w szczególności w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży lub świadczenia usług elektronicznych;
  3. korzystania z oferowanych usług w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem;
  4. niedostarczania w Sklepie Internetowym jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy, a w szczególności treści naruszających prawa i dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów;
  5. modyfikowania w sposób nieuprawniony treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, a w szczególności opisów Produktów.
 9. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej contact@beauty-elixir.com.
 10. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy dokumentowej i jest skuteczne z momentem wysłania go na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 11. Wszelkie spory z ww. umów będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 4. SKLEP INTERNETOWY.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, jak i na każdym etapie składania oferty, Zamówienia oraz zawierania Umowy Sprzedaży, a w tym Użytkownik ma możliwość zapisania treści Regulaminu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i innych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę wymaga spełnienia określonych warunków, a w tym:
  1. posiadania sprzętu spełniającego warunki techniczne, tj. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Sklep Internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x568 pikseli;
  2. podania prawdziwych i aktualnych danych we właściwych formularzach, jak również ich bieżącej aktualizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedawcę;
  3. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny postanowieniami Regulaminu oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 3. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego i zawartych w nim funkcjonalności jest zakazane. W szczególności zabronione jest dostarczanie treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

§ 5. INFORMACJE O PRODUKTACH.

 1. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i składzie Produktów. Wygląd Produktów na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktów wydanych Użytkownikowi. Różnice mogą wynikać między innymi z innych ustawień monitora Użytkownika lub warunków oświetlenia. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym składów Produktów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Konsumenta.
 2. Treści prezentowane w Sklepie Internetowym, w zakresie odnoszącym się do Produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach, udostępnione w formie zdalnej prezentacji Produktów i ich cen, mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. W przypadku wątpliwości ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje w Sklepie Internetowym poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy, a nie za ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które zostaną podane jako osobna pozycja, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika. Ceny dotyczą jednej sztuki produktu.
 4. Sprzedawca nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży hurtowej Produktów ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie to nie wpływa na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie przedmiotowych zmian.
 6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

§ 6. ZAMÓWIENIA. SPRZEDAŻ.

 1. Składając Zamówienie Użytkownik przystępuje do negocjacji w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Zamówienie zawiera co najmniej następujące szczegóły:
  1. Produkt;
  2. ilość sztuk;
  3. sposób dostawy.
 2. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dacie złożenia Zamówienia. Usługa składania Zamówienia może być niedostępna w okresie konserwacji lub awarii Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienia składa się za pomocą formularza Zamówień, dostępnego poprzez wykorzystanie funkcjonalności Sklepu Internetowego („Dodaj do Koszyka”).
 4. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga uzupełnienia udostępnionego formularza, poprzez wprowadzenie poprawnych danych, a w tym imienia i nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu dostawy (jeżeli jest inny niż adres rozliczeniowy), numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku gdy Zamówienie składane jest przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, poza imieniem i nazwiskiem przedstawiciela takiego podmiotu, konieczne jest podanie również numerów rejestrowych pozwalających na identyfikację podmiotu.
 5. Użytkownik będący osobą fizyczną składając Zamówienie oświadcza, poprzez wprowadzenie stosownych danych oraz zaznaczenie odpowiednich Klauzul:
  1. czy składa Zamówienie jako Konsument czy też jako osoba prowadząca działalność gospodarczą;
  2. w przypadku złożenia zamówienia jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – czy złożona oferta (Zamówienie) zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczy umowy związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, przy czym zakup nie ma dla takiego Użytkownika charakteru zawodowego zgodnie z danymi o przedmiocie wykonywanej przez kupującego działalności gospodarczej (potwierdzenie statusu Konsumenta przez przedsiębiorcę);
  3. że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.
 6. Regulamin jest dostępny w Sklepie Internetowym, jako funkcjonalność Sklepu Internetowego, w formie hiperłącza, umożliwiającej swobodne zapoznanie się z Regulaminem i zapisanie go przez Użytkownika.
 7. Brak zaznaczenia Klauzuli potwierdzającej status Konsumenta przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą skutkuje przyjęciem przez Sprzedawcę, że Użytkownik nie korzysta z uprawnień Konsumenta.
 8. Potwierdzenie oferty przez Użytkownika następuje w momencie zaznaczenia funkcjonalności „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Cena oferowana przy Produkcie jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia.
 9. W przypadku, gdy wykonanie Zamówienia nie będzie możliwe zgodnie z jego treścią, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) poinformuje Użytkownika o przedmiotowej okoliczności oraz zaproponuje:
  1. anulowanie Zamówienia oraz zwrot otrzymanych środków lub;
  2. anulowanie Zamówienia w części, która jest niemożliwa do wykonania lub;
  3. zmianę Zamówienia poprzez uwzględnienie innych Produktów.
 10. Zamówienie uważa się za przyjęte przez Sprzedawcę, a Umowę Sprzedaży za zawartą w momencie zmiany statusu Zamówienia na „W trakcie realizacji”. Warunkiem przyjęcia (potwierdzenia) Zamówienia jest m.in. dostępność Produktów oraz zaksięgowanie ceny sprzedaży na rachunku Sprzedawcy. Zamówienie można anulować, nieodpłatnie, bez podania przyczyny, do chwili zmiany statusu Zamówienia.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w Sklepie Internetowym oraz przesłanie Użytkownikowi wiadomości informującej o zmianie statusu Zamówienia.
 12. Odrzucenie oferty – Zamówienia – przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail ze zmianą statusu na „Nieudane”. Brak otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zmianę statusu Zamówienia na „W trakcie realizacji” w terminie 05 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia uznaje się za równoznaczne z nieprzyjęciem oferty przez Sprzedawcę.
 13. Sprzedawca zwróci otrzymaną wpłatę w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia anulowania Zamówienia przez Użytkownika lub w przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 7. PŁATNOŚCI.

 1. Cena Produktów oraz wszelkie dodatkowe koszty i opłaty związane z Produktami, a w tym koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane, w formie osobnych pozycji, z uwzględnieniem waluty transakcji oraz należnego podatku, przed złożenia oferty zgodnie z § 6. ust. 4. powyżej.
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
  1. przedpłata przy wykorzystaniu dostawcy usługi – Przelewy24;
  2. gotówką za pobraniem.
 3. Z zastrzeżeniem wybrania formy z ust. 2. pkt 2) powyżej, nieuiszczenie płatności za całość Zamówienia, wraz ze złożeniem Zamówienia jest równoznaczne z odstąpieniem od Zamówienia i wycofaniem oferty złożonej Sprzedawcy, co skutkuje anulowaniem Zamówienia przez Sprzedawcę z winy Użytkownika. Anulowanie Zamówienia zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu Zamówienia oraz ewentualny zwrot środków w przypadku dokonania niepełnej płatności.
 4. W przypadku wybrania formy z ust. 2. pkt 2) powyżej Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym – niewykonanie odbioru Produktów lub zapłaty Ceny Produktów powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży i otrzymanie płatności przez Sprzedawcę zostanie udokumentowane fakturą, przesłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106b ust. 3 oraz art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

§ 8. DOSTAWA.

 1. Dostawa Produktów jest możliwa na terytorium Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.
 2. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o szacowanym czasie oczekiwania. Na czas oczekiwania składa się czas na przekazanie potwierdzonego Zamówienia do realizacji (przygotowanie Produktów do wysyłki) oraz czas na dostarczenie Produktów. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uznania konta Sprzedawcy zapłatą za zamówione Produkty do momentu przekazania Produktów do dostawy i wynosi nie więcej niż 03 (trzy) dni robocze. Czas dostawy jest każdorazowo prezentowany w warunkach Zamówienia.
 3. Z zastrzeżeniem odmiennego porozumienia ze Sprzedawcą lub gdy wynika to bezpośrednio z warunków promocji, koszt dostawy ponosi Użytkownik.
 4. Wykonanie potwierdzonego Zamówienia następuje wyłącznie poprzez wysyłkę Produktów na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego współpracującego ze Sprzedawcą.
 5. W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin.
 6. W przypadku zamówienia kilku Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 7. Czas wysyłki może ulec wydłużeniu przypadku braku dostępności Produktów w Sklepie Internetowym. Sprzedawca każdorazowo poinformuję o wydłużeniu czasu wysyłki w przypadku przekroczenia terminu o 07 dni od szacowanego terminu.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA.

 1. Postanowienia odnoszące się do uprawnień Konsumenta dotyczą osób fizycznych Użytkowników oraz osób fizycznych zawierających Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, która nie posiada dla nich charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności.
 2. Stronom Umowy Sprzedaży przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży, a w tym odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i Regulaminem, a w tym zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyn, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza wynikającymi z obowiązujących przepisów, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktów;
  2. w którym Konsument lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych Produktów (w przypadku zamówienia kilku Produktów), w przypadku gdy Produkty były dostarczane osobno.
 4. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów stanowiących różnicę pomiędzy ceną dostawy Produktów, a najtańszym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę, w przypadku gdy Konsument wybrał inny sposób dostawy Produktów niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktów.
 5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia oświadczenia. Oświadczenie może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: 80-174 Otomin, ul. Konna nr 40 lub
  2. w formie elektronicznej, poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, które powinno zawierać co najmniej dane identyfikacyjne podane w zamówieniu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz numer Zamówienia i datę jego złożenia; oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy wysłać na adres contact@beauty-elixir.com.
 6. Do zachowania terminu z ust. 2. powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyła się w formie elektronicznej lub listowej na adresy wskazane w ust. 5. powyżej.
 7. Sprzedawca prześle Konsumentowi, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku umożliwiającym jego zapisanie.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkty nienaruszone, niezwłocznie po odstąpieniu, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeśli Produkty zostaną wysłane przed jego upływem.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
 10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodów odesłania Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli sam nie zaproponował, że odbierze Produkty od Konsumenta.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów, a w szczególności za naruszenie zabezpieczeń Produktów.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje, gdy:
  1. przedmiotem sprzedaży była rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. przedmiotem sprzedaży była rzecz, która po dostarczeniu zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  3. przedmiotem sprzedaży były programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. przedmiotem sprzedaży było dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  5. Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§ 10. RĘKOJMIA. REKLAMACJE.

 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne Produktów (rękojmia), które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w Produktach w tej chwili. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy Konsument wiedział o wadzie Produktów w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do oceny stanu Produktów i ich zgodności z Zamówieniem w obecności przewoźnika, w momencie doręczenia przesyłki. W przypadku dostrzeżenia ewidentnych wad lub uszkodzeń przesyłki, Użytkownik jest zobowiązany do zażądania protokolarnego otwarcia paczki oraz odpowiednio do sporządzenia protokołu zniszczeń lub nieprawidłowości z przedstawicielem przewoźnika. W przypadku odnotowania wad Produktów po odjeździe przewoźnika, Użytkownik jest zobowiązany do zawiadomienia przedsiębiorstwa przewozowego, które dostarczyło Produkty oraz do zażądania ponownego przyjazdu przewoźnika w celu spisania protokołu zniszczeń.
 3. Sprzedawca zaleca każdorazowo, aby Użytkownik dokonywał sprawdzenia Produktów zgodnie z ust. 2. powyżej z uwagi na możliwość przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Jeżeli Produkty ma Wadę, Konsument pozostaje uprawniony do:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkty na wolny od wad albo wadę taką usunie; obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktów z wadą pozostaje do wartości Produktów bez wady; Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktów jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktów na wolne od wad albo usunięcia wady; Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkty na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Konsument, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, może żądać wymiany Produktów na wolne od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktów do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktów wolnych od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument wykonujący uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany do dostarczenia Produktów niezgodnych z Umową Sprzedaży na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy Produktów pokrywa Sprzedawca.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktów Konsumentowi.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania wymiany lub usunięcia wady Produktów albo do oświadczenia o obniżeniu ceny zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże Konsumentowi odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku.
 9. Reklamowanie wad polegających na utracie właściwości Produktów, w wyniku upływu czasu jest niedopuszczalne, jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Produktów.

§ 11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami, jak również Umową Sprzedaży, zostało uregulowane w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.

§ 12. KUPUJĄCY NIEBĘDĄCY KONSUMENTAMI.

 1. Postanowienia § 12. stosuje się wyłącznie do Użytkowników niebędących Konsumentami, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które zawarły Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, a która posiada dla nich charakter zawodowy lub osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie potwierdziły statusu Konsumenta.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy następuje w formie dokumentowej, bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, ubytku lub uszkodzenia Produktów przechodzą na Użytkownika w momencie wydania Produktów przewoźnikowi.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona zgodnie z przepisem art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w granicach poniesionej szkody, tj. rzeczywistej straty i wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści. Odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje każdorazowo ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy Produktów z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty brutto 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 13. KONTAKT.

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej pod adresem: contact@beauty-elixir.com lub
  2. formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.beauty-elixir.com/?contact
 2. Wszelkie oświadczenia, dla których w świetle postanowień Regulaminu wymagane jest zachowanie formy pisemnej, w tym oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia należy wysłać na adres: 80-174 Otomin, ul. Konna nr 40.

§ 14. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

 1. Użytkownik pozostaje uprawniony do dochodzenia w drodze pozasądowego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą, a w szczególności w przypadku nieosiągnięcia celów postępowania reklamacyjnego.
 2. Skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporu ma charakter dobrowolny.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące zasad postępowania dostępne są u podmiotów zajmujących się pozasądowym rozpoznaniem sporu.
 4. Konsument ma prawo do dochodzenia roszczeń m.in. w ramach:
  1. zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązania Sporu;
  2. zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym;
  3. bezpłatnej pomocy Miejskiego lub Powiatowego rzecznika Konsumentów lub organizacji konsumentów, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów jak np. Federacja Konsumentów;
  4. skargi złożonej za pośrednictwem internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W przypadku nieuzyskania przez Strony porozumienia w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów, właściwym do rozstrzygania jest sąd ustalony według siedziby Sprzedawcy.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie materiałów ze Sklepu Internetowego wymaga zgody Sprzedawcy i nie może naruszać interesów Sprzedawcy, postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie Internetowym w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim jest zabronione.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskie do materiałów udostępnionych w Sklepie Internetowym przysługują wyłącznie ich właścicielom bądź podmiotom upoważnionym do korzystania z utworów. Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą ich właścicieli bądź podmiotów upoważnionych do korzystania z utworów i rozporządzania nimi.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 roku.
 5. Regulamin oraz załączniki stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w tym z uwagi na zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 7. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi drogą elektroniczną) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy.
 8. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, co świadczy o tym, że Użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią.
 10. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przed zmianą.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 16. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.

W przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży na warunkach z Regulaminu należy wypełnić i odesłać formularz zawierający następujące dane:

 1. data;
 2. adresat – FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o., 80-174 Otomin, ul. Konna nr 40;
 3. poczta elektroniczna – contact@beauty-elixir.com
 4. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*);
 5. data zawarcia Umowy Sprzedaży/odbioru Produktów;
 6. imię i nazwisko Konsumenta;
 7. adres Konsumenta;
 8. podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).
Poznaj Elixir

Zresetuj Hasło

Proszę wpisać prawidłowy adres email.
Proszę wpisać swoje Imię i Nazwisko.
Proszę wpisać prawidłowy adres email.
Hasło musi mieć min. 6 znaków.
Hasło musi mieć min. 6 znaków.