Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEAUTY ELIXIR zwany „Regulaminem” z dnia 30 stycznia 2023 roku.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Sklep internetowy BEAUTY ELIXIR, zamieszczony pod adresem www.beauty-elixir.com („Sklep Internetowy”) jest prowadzony przez spółkę pod firmą: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do RP KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000355208, NIP: 9571037001, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł („Sprzedawca”).
 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów) umożliwiającą zapoznanie się z Towarami, ich cenami i dostępnością, przystąpienie do negocjacji w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, zawarcie Umowy Sprzedaży, a także zamieszczenie treści na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy.
 4. Zaakceptowanie Regulaminu jest konieczne w celu korzystania z serwisu www.beauty-elixir.com, a w tym w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, złożenia Zamówienia lub w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W treści Regulaminu określono ogólne warunki i zasady sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz warunki i zasady świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin został udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej, w formie umożliwiającej przeglądanie, pobranie, a także utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 7. Treści przedstawione w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 2. DEFINICJE.

W braku odmiennych postanowień przyjmuje się, że sformułowania z Regulamin mają następujące znaczenie:

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą (przedsiębiorcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Klauzule – oświadczenia co do okoliczności prawnych i faktycznych dotyczących Użytkownika, które są niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, składane na odpowiedniej podstronie Sklepu Internetowego poprzez zaznaczenie wyboru w miejscu do tego wskazanym;
 4. Konto – indywidualny panel użytkownika, uruchamiany przez Sprzedawcę po dokonaniu rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta;
 5. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem podmiotów trzecich, poprzez pocztę elektroniczną, która umożliwia korzystającym z niej podmiotom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści o Towarach oraz nowościach w Sklepie Internetowym;
 6. Towar – suplementy diety zaprezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w formie zaproszenia do zawarcia Umowy Sprzedaży, które mogą być przedmiotem sprzedaży;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, na zasadach z Regulaminu, na mocy której Sprzedawca przenosi na Użytkownika własność Towarów i zobowiązuje się wydać mu Towary w umówiony sposób, w zamian za cenę sprzedaży powiększoną o ewentualne koszty dodatkowe określone Regulaminem;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne lub która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na podstawie złożonego Zamówienia;
 10. Zamówienie – wiążące oświadczenie woli Użytkownika, prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym umożliwia Użytkownikom:
  1. przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
  2. korzystanie z usług założenia i prowadzenia Konta, usług koszyka i innych zasobów Sklepu Internetowego;
  3. składanie Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  4. korzystanie z Newslettera.
 2. Podmioty korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną, określonych w ust. 1. powyżej są zobowiązane do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana w języku polskim, z chwilą przystąpienia do wykorzystywania ww. usług przez Użytkownika oraz zaakceptowania warunków Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta:
  1. dla usługi przeglądania treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym – na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z usługi;
  2. dla usługi założenia i prowadzenia Konta, a także dla korzystania usługi koszyka i innych zasobów Sklepu Internetowego – na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą przejścia do funkcjonalności składania Zamówienia, usunięcia Towarów z koszyka lub z chwilą zakończenia korzystania z usługi;
  3. dla usług składania Zamówień oraz zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego – na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, zakończenia czynności związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży lub z chwilą zakończenia korzystania z usługi;
  4. dla usługi Newslettera – na czas nieoznaczony (do odwołania zgody lub zaprzestania usługi).
 4. Użytkownik dokonuje rejestracji w celu utworzenia Konta. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego. Rejestracji dokonuje się poprzez wprowadzenie wymaganych danych do formularza oraz zatwierdzenie rejestracji poprzez naciśnięcie hiperłącza aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. W trakcie rejestracji Konta Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta w każdym czasie – usunięcie następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania na adres contact@beauty-elixir.com.
 5. Sprzedawca może ograniczyć prawo Użytkownika do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku naruszenia Regulaminu, a w szczególności gdy:
  1. Użytkownik podał dane wprowadzające w błąd lub naruszył prawa i dobra osobiste osób trzecich;
  2. Użytkownik kilkukrotnie składał Zamówienia lub zawierał Umowy Sprzedaży, od których następnie odstępował.
 6. Użytkownik ma prawo do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych usługach. Reklamację zgłasza się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres contact@beauty-elixir.com wraz ze wskazaniem krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych osoby składającej reklamację.
 7. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. podania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
  2. niezwłocznego aktualizowania podanych danych, a w szczególności w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży lub świadczenia usług elektronicznych;
  3. korzystania z oferowanych usług w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem;
  4. niedostarczania w Sklepie Internetowym jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy, a w szczególności treści naruszających prawa i dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów;
  5. modyfikowania w sposób nieuprawniony treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, a w szczególności opisów Towarów.
 9. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej contact@beauty-elixir.com.
 10. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy dokumentowej i jest skuteczne z momentem wysłania go na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 11. Wszelkie spory z ww. umów będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 4. SKLEP INTERNETOWY.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, jak i na każdym etapie składania oferty, Zamówienia oraz zawierania Umowy Sprzedaży, a w tym Użytkownik ma możliwość zapisania treści Regulaminu.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego i innych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę wymaga spełnienia określonych warunków, a w tym:
  1. posiadania sprzętu spełniającego warunki techniczne, tj. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Sklep Internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x568 pikseli;
  2. podania prawdziwych i aktualnych danych we właściwych formularzach, jak również ich bieżącej aktualizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedawcę;
  3. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny postanowieniami Regulaminu oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 3. Dostarczanie treści o charakterze bezprawnym przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego i zawartych w nim funkcjonalności jest zakazane. W szczególności zabronione jest dostarczanie treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.

§ 5. INFORMACJE O TowarACH.

 1. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i składzie Towarów. Wygląd Towarów na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towarów wydanych Użytkownikowi. Różnice mogą wynikać między innymi z innych ustawień monitora Użytkownika lub warunków oświetlenia. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym składów Towarów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Konsumenta.
 2. Treści prezentowane w Sklepie Internetowym, w zakresie odnoszącym się do Towarów, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach, udostępnione w formie zdalnej prezentacji Towarów i ich cen, mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. W przypadku wątpliwości ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje w Sklepie Internetowym poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy, a nie za ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które zostaną podane jako osobna pozycja, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika. Ceny dotyczą jednej sztuki Towaru.
 4. Sprzedawca nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży hurtowej Towarów ani sprzedaży Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie to nie wpływa na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie przedmiotowych zmian.
 6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

§ 6. ZAMÓWIENIA. SPRZEDAŻ.

 1. Składając Zamówienie Użytkownik przystępuje do negocjacji w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów. Zamówienie zawiera co najmniej następujące szczegóły:
  1. Towar;
  2. ilość sztuk;
  3. sposób dostawy.
 2. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dacie złożenia Zamówienia. Usługa składania Zamówienia może być niedostępna w okresie konserwacji lub awarii Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienia składa się za pomocą formularza Zamówień, dostępnego poprzez wykorzystanie funkcjonalności Sklepu Internetowego („Dodaj do Koszyka”).
 4. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga uzupełnienia udostępnionego formularza, poprzez wprowadzenie poprawnych danych, a w tym imienia i nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu dostawy (jeżeli jest inny niż adres rozliczeniowy), numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku gdy Zamówienie składane jest przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, poza imieniem i nazwiskiem przedstawiciela takiego podmiotu, konieczne jest podanie również numerów rejestrowych pozwalających na identyfikację podmiotu.
 5. Użytkownik będący osobą fizyczną składając Zamówienie oświadcza, poprzez wprowadzenie stosownych danych oraz zaznaczenie odpowiednich Klauzul:
  1. czy składa Zamówienie jako Konsument czy też jako osoba prowadząca działalność gospodarczą;
  2. w przypadku złożenia zamówienia jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – czy złożona oferta (Zamówienie) zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczy umowy związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, przy czym zakup nie ma dla takiego Użytkownika charakteru zawodowego zgodnie z danymi o przedmiocie wykonywanej przez kupującego działalności gospodarczej (potwierdzenie statusu Konsumenta przez przedsiębiorcę);
  3. że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.
 6. Regulamin jest dostępny w Sklepie Internetowym, jako funkcjonalność Sklepu Internetowego, w formie hiperłącza, umożliwiającej swobodne zapoznanie się z Regulaminem i zapisanie go przez Użytkownika.
 7. Brak zaznaczenia Klauzuli potwierdzającej status Konsumenta przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą skutkuje przyjęciem przez Sprzedawcę, że Użytkownik nie korzysta z uprawnień Konsumenta.
 8. Potwierdzenie oferty przez Użytkownika następuje w momencie zaznaczenia funkcjonalności „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Cena oferowana przy Produkcie jest wiążąca z chwilą złożenia Zamówienia.
 9. W przypadku, gdy wykonanie Zamówienia nie będzie możliwe zgodnie z jego treścią, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) poinformuje Użytkownika o przedmiotowej okoliczności oraz zaproponuje:
  1. anulowanie Zamówienia oraz zwrot otrzymanych środków lub;
  2. anulowanie Zamówienia w części, która jest niemożliwa do wykonania lub;
  3. zmianę Zamówienia poprzez uwzględnienie innych Towarów.
 10. Zamówienie uważa się za przyjęte przez Sprzedawcę, a Umowę Sprzedaży za zawartą w momencie zmiany statusu Zamówienia na „W trakcie realizacji”. Warunkiem przyjęcia (potwierdzenia) Zamówienia jest m.in. dostępność Towarów oraz zaksięgowanie ceny sprzedaży na rachunku Sprzedawcy. Zamówienie można anulować, nieodpłatnie, bez podania przyczyny, do chwili zmiany statusu Zamówienia.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w Sklepie Internetowym oraz przesłanie Użytkownikowi wiadomości informującej o zmianie statusu Zamówienia.
 12. Odrzucenie oferty – Zamówienia – przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail ze zmianą statusu na „Nieudane”. Brak otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zmianę statusu Zamówienia na „W trakcie realizacji” w terminie 05 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia uznaje się za równoznaczne z nieprzyjęciem oferty przez Sprzedawcę.
 13. Sprzedawca zwróci otrzymaną wpłatę w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia anulowania Zamówienia przez Użytkownika lub w przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 7. PŁATNOŚCI.

 1. Cena Towarów oraz wszelkie dodatkowe koszty i opłaty związane z Towarami, a w tym koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane, w formie osobnych pozycji, z uwzględnieniem waluty transakcji oraz należnego podatku, przed złożenia oferty zgodnie z § 6. ust. 4. powyżej.
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
  1. przedpłata przy wykorzystaniu dostawcy usługi – Przelewy24;
  2. gotówką za pobraniem.
 3. Z zastrzeżeniem wybrania formy z ust. 2. pkt 2) powyżej, nieuiszczenie płatności za całość Zamówienia, wraz ze złożeniem Zamówienia jest równoznaczne z odstąpieniem od Zamówienia i wycofaniem oferty złożonej Sprzedawcy, co skutkuje anulowaniem Zamówienia przez Sprzedawcę z winy Użytkownika. Anulowanie Zamówienia zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy składaniu Zamówienia oraz ewentualny zwrot środków w przypadku dokonania niepełnej płatności.
 4. W przypadku wybrania formy z ust. 2. pkt 2) powyżej Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym – niewykonanie odbioru Towarów lub zapłaty Ceny Towarów powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży i otrzymanie płatności przez Sprzedawcę zostanie udokumentowane fakturą, przesłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106b ust. 3 oraz art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

§ 8. DOSTAWA.

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na terytorium Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.
 2. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o szacowanym czasie oczekiwania. Na czas oczekiwania składa się czas na przekazanie potwierdzonego Zamówienia do realizacji (przygotowanie Towarów do wysyłki) oraz czas na dostarczenie Towarów. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uznania konta Sprzedawcy zapłatą za zamówione Towary do momentu przekazania Towarów do dostawy i wynosi nie więcej niż 03 (trzy) dni robocze. Czas dostawy jest każdorazowo prezentowany w warunkach Zamówienia.
 3. Z zastrzeżeniem odmiennego porozumienia ze Sprzedawcą lub gdy wynika to bezpośrednio z warunków promocji, koszt dostawy ponosi Użytkownik.
 4. Wykonanie potwierdzonego Zamówienia następuje wyłącznie poprzez wysyłkę Towarów na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego współpracującego ze Sprzedawcą.
 5. W przypadku złożenia Zamówienia na kilka Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin.
 6. W przypadku zamówienia kilku Towarów Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Towarów w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 7. Czas wysyłki może ulec wydłużeniu przypadku braku dostępności Towarów w Sklepie Internetowym. Sprzedawca każdorazowo poinformuję o wydłużeniu czasu wysyłki w przypadku przekroczenia terminu o 07 dni od szacowanego terminu.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 4. Jeżeli Klient przy odbiorze stwierdzi uszkodzenie przesyłki powstałe podczas transportu, zobowiązany jest zgłosić ten fakt bezpośrednio podczas odbioru przesyłki dostarczającemu ja kurierowi oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia (przesyłki kurierskie są ubezpieczone), a także zgłosić ten fakt Sprzedawcy.
 5. Reklamacja powinna być zgłoszona przez Klienta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu na adres: Fitness Authority sp. z o.o ul. Konna 40, 80-174 Otomin.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  • nr zamówienia 
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji
  • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży
  • dane kontaktowe
  • nr rachunku bankowego
 7. Klient, który korzysta z uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Fitness Authority sp. z o.o. ul. Konna 40, 80-174 Otomin.
 8. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta towaru jest nadmiernie utrudnione lub niemożliwe, Klient zobowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy, w miejscu, w którym towar się znajduje. 
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 10. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści prezentowana jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia klienta w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.
 2. Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są towary o krótkim terminie przydatności, inne bezpośrednio wskazane przez Sprzedawcę produkty, a także takie, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi (konsument).
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej.
 5. Celem odstąpienia od umowy, Klient winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w formie skanu podpisanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@beauty-elixir.com. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar wraz z paragonem albo innym dowodem zakupu oraz dokumentem gwarancji, jeśli był wydany.
 7. Zwracany towar, Klient wysyła na swój koszt.
 8. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.
 9. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem. 
 10. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów wskazanych powyżej lub braku zasadności zwrotu, Sprzedawca odeślę paczkę na wskazany w zamówieniu adres.

§ 12. ZAMIESZCZANIE OPINII W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. 1. Sprzedawca gwarantuje Klientom również możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym opinii.
 2. 2. Wszystkie opinie Klientów na temat zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym są weryfikowane. Sklep Internetowy pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście posiadają Konto.
 3. 3. Klient po odebraniu zamówionych Towarów może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii na temat kupionego Towaru.
 4. 4. Opinię na temat Towarów Klient może dodać za pośrednictwem formularza opinii dostępnego na karcie produktu zamieszczonego w Sklepie internetowym;
 5. 5. Wypełniając formularz opinii Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim subiektywnych treści o nabytym Towarze oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii.  W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawnie komentarza, ilości gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia z Towaru. Dane osobowe są chronione zgodne z naszą Polityką prywatności.
 6. 6. Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych ze Sprzedawcą.
 7. 7. Sklep Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
 8. 8. W przypadku Klientów, którzy otrzymają wiadomość mailową z prośbą o wystawienie opinii gwarantujemy, że taki mail otrzymują tylko osoby, które dokonały zakupu i odebrały Towar.

§ 13. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres mail oraz hasło konta, o ile użytkownik konta nie poinformował wcześniej Sprzedawcę o możliwości wykorzystania hasła przez osobę nieuprawnioną.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Klienta będącego następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za trudności, problemy techniczne w połączeniu ze sklepem, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁACZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia zawarte w tym punkcie dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą ciężary i korzyści związane z produktem oraz niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenia produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania produktu do Klienta niebędącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że został stwierdzony ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Wobec Klienta niebędącego konsumentem, w przypadku szkód wynikających z winy nieumyślnej, Sprzedawca odpowiada wyłącznie do wysokości kwoty zamówienia.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami, jak również Umową Sprzedaży, zostało uregulowane w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego.

§ 16. KONTAKT.

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej pod adresem: contact@beauty-elixir.com lub
  2. formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.beauty-elixir.com/?contact
 2. Wszelkie oświadczenia, dla których w świetle postanowień Regulaminu wymagane jest zachowanie formy pisemnej, w tym oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia należy wysłać na adres: 80-174 Otomin, ul. Konna nr 40.

§ 17. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.

 1. Użytkownik pozostaje uprawniony do dochodzenia w drodze pozasądowego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą, a w szczególności w przypadku nieosiągnięcia celów postępowania reklamacyjnego.
 2. Skorzystanie z pozasądowego rozwiązania sporu ma charakter dobrowolny.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące zasad postępowania dostępne są u podmiotów zajmujących się pozasądowym rozpoznaniem sporu.
 4. Konsument ma prawo do dochodzenia roszczeń m.in. w ramach:
  1. zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązania Sporu;
  2. zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym;
  3. bezpłatnej pomocy Miejskiego lub Powiatowego rzecznika Konsumentów lub organizacji konsumentów, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów jak np. Federacja Konsumentów;
  4. skargi złożonej za pośrednictwem internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W przypadku nieuzyskania przez Strony porozumienia w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów, właściwym do rozstrzygania jest sąd ustalony według siedziby Sprzedawcy.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep mają treść w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tj. m.in. zmiany przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminy wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania w Sklepie. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że nowy Regulamin jest bardziej korzystny dla Klienta. Klient może odstąpić od Umowy, jeżeli nie zgadza się z postanowieniami nowego Regulaminu, przy czym uprawnienie to wygasa po upływie 14 dni do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.
Poznaj Elixir

Zresetuj Hasło

Proszę wpisać prawidłowy adres email.
Proszę wpisać swoje Imię i Nazwisko.
Proszę wpisać prawidłowy adres email.
Hasło musi mieć min. 6 znaków.
Hasło musi mieć min. 6 znaków.