Regulamin testowania

REGULAMIN TESTOWANIA BEAUTY ELIXIR CAVIAR COLLAGEN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Dla potrzeb niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:
1.1. Testowanie: akcja promocyjna, prowadzona w celu promocji marki Beauty Elixir, organizowana na oficjalnym Instagramie marki, na zasadach określonych w Regulaminie. Laureaci testowania otrzymają zestaw do miesięcznej suplementacji.
1.2. Instagram marki: oznacza internetowy kanał social media marki Beauty Elixir, pod adresem: https://www.instagram.com/your_beauty_elixir/
1.3. Organizator: Fitness Authority Sp. z o.o., z siedzibą w Otominie (80-174), przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000355208, numer NIP 9571037001, REGON 221006572.
1.4. Regulamin: niniejszy regulamin testowania, opisujący zasady i warunki jego prowadzenia, który dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej marki (www.beauty-elixir.com), przez cały okres trwania testowania.
1.5. Okres przyjmowania zgłoszeń: 13-20.10.2023
1.6. Okres testowania: 13.10.2023 – 05.12.2023
1.7. Jury: Komisja, składająca się z 3 osób, wyznaczonych przez Organizatora, dokonująca oceny zgłoszeń do testowania oraz nadzorująca jego przebieg.
1.8. Uczestnik: osoba spełniająca warunki wskazane w punkcie 2 (poniżej).
1.9. Laureat: Uczestnik, którego zgłoszenie zostało wybrane i wytypowane do przesłania zestawu testowego.
1.10. Zestaw testowy: zestaw produktów Beauty Elixir Caviar Collagen (26 saszetek x 9g, 6 x shot 60 ml), o wartości 241,43 zł brutto.
1.11. Subskrybent newslettera: uczestnik testowania, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki na podany adres e-mail newslettera oraz reklam online.
1.12. Rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

2. UCZESTNIK TESTOWANIA
2.1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.
2.2. W testowaniu nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
2.3. W testowaniu można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
2.4. Uczestnictwo w testowaniu jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2.5. Jury może dokonać sprawdzenia spełniania warunków przez Uczestnika, wskazanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków udziału lub stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Testowaniu.

3. ZGŁOSZENIE DO TESTOWANIA
3.1. Aby wziąć udział w Testowaniu, uczestnik powinien:
a. Wykonać zdanie, polegające na udzieleniu odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym pytanie otwarte: Twój sekret naturalnego piękna – opisz w kilku zdaniach jak dbasz o urodę na co dzień. Odpowiedź może składać się max. z 500 znaków ze spacjami.
b. Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Testowania poprzez zaznaczenie checkbox’u, bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia.
c. Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, zawartych w pkt. 6 Regulaminu, poprzez zaznaczenie checkbox’u, bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia.
d. Złożyć oświadczenie o zgodzie na wysyłkę newsletterów o treści informacyjnej, marketingowej i handlowej, poprzez zaznaczenie checkbox’u, bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia.
e. Przesłać formularz zgłoszeniowy, poprzez kliknięcie przycisku, potwierdzającego przesłanie formularza.
3.2. Poprzez zgłoszenie do testowania, jego uczestnik oświadcza, iż tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia testowania.
3.3. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednokrotnego zgłoszenia do testowania.
3.4. Odpowiedź na pytanie, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, powinno być unikalna treścią, stworzona na potrzeby owego testowania.
3.5. Treść odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe.
3.6. Odpowiedzi nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Testowania przez Organizatora.
3.7. Poprzez wzięcie udziału w testowaniu, Uczestnik oświadcza co następuje:
a. jest twórcą treści podawanych podczas testowania: odpowiedzi na pytanie otwarte w formularzu zgłoszeniowym, publikacji materiałów promocyjnych, opinii i recenzji, w każdej formie (słowna i graficzna);
b. przysługuje mu nieograniczone prawo autorskie do nadesłanych i opublikowanych treści;
c. udziela Organizatorowi licencji do korzystania z treści podanych w czasie testowania: odpowiedzi na pytanie otwarte w formularzu zgłoszeniowym, publikacji materiałów promocyjnych, opinii i recenzji, w zamian za udział w testowaniu, na zasadach poniżej opisanych:
- bez ograniczeń co do miejsca, w tym w szczególności do korzystania w sieci internetowej
- na czas nieograniczony od momentu zgłoszenia
- bezwarunkowo
- w następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów ( w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej) oraz w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, w części lub wybranych fragmentów, w tym publicznego ich udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj. udostępniania w sieci internetowej, w szczególności poprzez stronę www.beauty-elixir.com oraz kanały social media: https://www.instagram.com/your_beauty_elixir/ i https://www.facebook.com/your.beauty.elixir ;
d. wyraża zgodę na dokonywanie korekt oraz zmian redakcyjnych, przez Organizatora;
e. udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na opracowanie treści, w tym ich przeróbki, zmiany, adaptacje i inne prace, wpływające na ostateczny kształt treści, czy też skutkujące powstaniem zupełnie nowych treści oraz ich rozpowszechniania, na zasadach opisanych powyżej.

4. WYBÓR LAUREATÓW
4.1. Spośród wszystkich nadesłanych, w Okresie przyjmowania zgłoszeń, aplikacji Jury wybierze 20 najciekawszych oraz zdecyduje o liście laureatów, którym przekazane zostaną Zestawy testowe. Zgłoszenia będą oceniane przez Jury, w oparciu o kryterium oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką pytania otwartego.
4.2. Laureaci, po otrzymaniu zestawu testowego, zostaną poproszeni mailowo o publikację materiałów promocyjnych z okresu testowania, a następnie o wypełnienie ankiety i wyrażenie swojej opinii, na temat testowanych produktów.

5. ZASADY WYDANIA ZESTAWÓW TESTOWYCH
5.1. Organizator poinformuje Laureatów Testowania o wygranej e-mailem do dnia 25.10.2023 r. Przekazana zostanie również informacja, gdzie należy przesłać dane do wysyłki zestawu testowego, w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości.
5.2. Jeśli w ciągu 5 dni od przesłania e-maila Laureat nie poda adresu do wysyłki, wówczas Jury, w ciągu kolejnych 4 dni, wybierze innego Uczestnika, któremu przyznany zostanie zestaw testowy. Procedura wydania jest identyczna dla nowego Laureata jak wskazana powyżej.
5.3. Jeśli laureat nie poda prawidłowych danych niezbędnych do wydania Zestawu testowego, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika, któremu przyznany zostanie zestaw, stosownie do postanowień Regulaminu albo nie przyznania go w ogóle.

6. DANE OSOBOWE
6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów, przetwarzanych w związku z Testowaniem, jest Organizator - Fitness Authority Sp. z o.o., z siedzibą w Otominie (80-174), przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000355208, numer NIP 9571037001, REGON 221006572. Dane kontaktowe, dostępne są na stronie internetowej www.beauty-elixir.com .
6.2. W ramach testowania przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mailowy, nr telefonu, adres wysyłki wskazany przez Uczestnika, nazwa profilu w serwisie internetowym Instagram.
6.3. W celu otrzymywania przez Uczestnika testowania od Fitness Authority Sp. z o.o., za pośrednictwem poczty elektronicznej, newslettera, zawierającego informacje marketingowe i handlowe dot. produktów Organizatora, niezbędne jest wyrażenie zgody, o której mowa powyżej w pkt. 3.1.
6.4. Poprzez zgłoszenie udziału w Testowaniu, zgodnie z treścią punktu 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora, do celów związanych z jego organizacją. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych, wynikających z otrzymanego zgłoszenia.
6.5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: contact@beauty-elixir.com .
6.6. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje uczestników Testowania, iż:
a. Dane będą przetwarzane w celu realizacji testowania, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika, w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 7, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
b. Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowane testowanie, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
c. Dane będą przechowywane przez okres trwania testowania, określony w pkt. 1.6 Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki na podany adres e-mail informacji handlowych w formie spersonalizowanego newslettera o nowych produktach, promocjach i konkursach, dane będą przechowywane do momentu ich wycofania.
d. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach, przewidzianych w rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub pod adres e-mail: contact@beauty-elixir.com .
e. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub pod adres e-mail: contact@beauty-elixir.com . Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Testowaniu. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt. 7 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody.
f. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.
g. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Testowaniu lub rozpatrzenia reklamacji.
6.7. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 6.3. Regulaminu, na wysyłkę na podany adres e-mail newslettera, Uczestnik staje się subskrybentem newslettera. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Subskrybentów newslettera, iż:
a. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki na podany adres e-mail informacji handlowych w formie spersonalizowanego newslettera o nowych produktach, promocjach i konkursach (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
b. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
c. Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres siedziby Administratora lub pod adres e-mail: contact@beauty-elixir.com .
d. Subskrybent newslettera może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres siedziby Administratora lub pod adres e-mail: contact@beauty-elixir.com . Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego subskrybowania newslettera.
e. Subskrybent newslettera jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.
f. Podanie danych osobowych przez Subskrybentów newslettera jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wysyłki newslettera.
6.8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W sposób zautomatyzowany analizowane są zachowania (kliknięcia w przekierowania umieszczone w newsletterach, szybkość odczytywania naszego newslettera) oraz dokonywana ocena odpowiedzi ankietowych. Analiza ta ma na celu odpowiednie dobranie materiałów informacyjnych, promocyjnych i nie wpływa w jakikolwiek sposób na zakres ani warunki, na jakich możesz uzyskać dostęp do produktów i usług.

7. REKLAMACJE
7.1. Ewentualne reklamacje Uczestników będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Testowania. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie, na wskazany powyżej adres siedziby Organizatora: z dopiskiem „Testowanie BEAUTY ELIXIR” oraz możliwie wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację.
7.2. Jeśli reklamacja zawiera adres poczty elektronicznej, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Uczestnik zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Testowania w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
8.2. W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: contact@beauty-elixir.com .
8.3. Uczestnik Testowania może zrezygnować z udziału w Testowaniu poprzez wysłanie e-maila na adres contact@beauty-elixir.com z informacją o takiej rezygnacji, z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Testowania, Organizator usunie odpowiedź nadesłaną przez osobę rezygnującą z udziału w Testowaniu.
8.4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Testowania. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu, umożliwiającym Uczestnikom zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Testowaniu. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Testowaniu bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.
8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Poznaj Elixir

Zresetuj Hasło

Proszę wpisać prawidłowy adres email.
Proszę wpisać swoje Imię i Nazwisko.
Proszę wpisać prawidłowy adres email.
Hasło musi mieć min. 6 znaków.
Hasło musi mieć min. 6 znaków.